HET PRODUCT

10/07/2015 - 08/08/2015

Related Artists :
Adriana Lara

HET PRODUCT

Komplot presents:

Adriana Lara
Het Product

curated by Oliver Martínez Kandt
11/07/15 - 08/08/15
Opening on the 10th of July / 6pm-10pm


EN

Working with multiple layered references, symbols, popular culture and on-going collaborations with other artists, Adriana Lara creates objects, installations, videos, performances and events where readability is split and representation therefore changes in direction.
The formal cause in Adriana Lara’s work acts as an idea that rotates spirally between determination and space. Shapes in this manner suggest side views for a fragmented representation, where both conventions and possibilities coexist, adaptability of form surpassing its own logic.
The reference embedded in the title of the exhibition draws attention to an industry, in this case an art industry that can either be evoked through ‘Het product’ or undermined by the series of products she proposes.
‘Het product’ in Komplot is the first solo presentation of Adriana Lara in Belgium and is co-produced by Copenhagen Art Festival where it will be present a second moment in August 2015.

NL

Door te werken met verschillende lagen van referenties, symbolen, populaire cultuur en duurzame samenwerkingen met andere kunstenaars, creëert Adriana Lara objecten, installaties, videos, performances en evenementen waarvan de leesbaarheid gespleten is en de representatie, bijgevolg, van richting veranderd.

De formele oorzaak in Adriana Lara’s werk treedt op als een idee dat ronddraait tussen determinatie en ruimte. Vormen suggereren op deze manier zijaanzichten van een gefragmenteerde representatie, waarin zowel conventies en mogelijkheden naast elkaar bestaan, en het aanpassingsvermogen van vorm zijn eigen logica overstijgt.

De referentie verwerkt in de titel van de tentoonstelling vraagt de aandacht van een industrie, in dit geval een kunstindustrie die zowel kan opgewekt worden door ‘Het Product’ of ondermijnd worden door de series van producten die ze voorstelt.‘Het Product’ in Komplot is de eerst solo-tentoonstelling van Adriana Lara in België en werd mede-geproduceerd door het Copenhagen Art Festival waar het een tweede keer getoond wordt in Augustus 2015.

FR

En entourant son travail d’une multitude de couches référentielles, de symboles, de cultures populaires et de collaborations artistiques, Adriana Lara crée des objets, des installations, des vidéos, des performances et évènements où la lisibilité est divisée et la représentation change de direction.

Plastiquement, le travail d’Adriana Lara agit comme une idée qui se déplacerait en circonvolutions autour de la détermination et de l’espace.

Les formes peuvent-être ainsi appréhendées de biais, dans une représentation fragmentée où conventions et possibles coexistent, l'adaptabilité de la forme surpassant sa propre logique.

Le titre de l'exposition attire l'attention sur une industrie, dans ce cas, une industrie de l’art qui peut être minée par la série de produits qu'elle propose.«Het Product » à Komplot est la première présentation solo d’Adriana Lara en Belgique et est co-produit par le Festival d’Art de Copenhague où elle y présentera, en août 2015, un second moment de cette exposition.

(Oliver Martínez Kandt)EN
Adriana Lara´s practice unhinges artistic conventions that direct and channel the circulation of value (or desire). Manipulating the formal and conceptual materials that form the constructed layers of meaning and of interpretation, her works generate visible tensions between surface and form in a world in which everything is a fragment and a background, ripped and rendered, copied and manipulated. Comprising a variety of media, her work employs alienability as an artistic material; letters, numbers, geometrical shapes, actors, brands, popular cultures and on-going collaborations with other artists, are overlapped and overlaid as Lara creates her recombinant objects, videos, performances and events, genetically modified by this bringing together – which is ultimately a taking apart. Meandering narratives of metaphors and stereotypes to identify itself in terms of what it represents or its symbolic value, the artist’s approach offers some indication about how tenuous information is, at this moment when paradoxically it is so abundant and free and always keeps on giving."

FR
La pratique d’Adriana Lara démonte les conventions artistiques qui orientent et canalisent la circulation de la valeur (ou du désir). En manipulant les matériaux formels et conceptuels qui forment les couches construites du sens et de l’interprétation, ses œuvres génèrent des tensions visibles entre la surface et la forme dans un monde où tout est fragment et décors, désuni et rendu, copié et manipulé. Comprenant une variété de médias, son travail emploie l’aliénabilité comme matériau artistique; lettres, chiffres, formes géométriques, acteurs, marques, cultures populaires et collaborations en continu avec d'autres artistes, se chevauchent et se superposent lorsque Lara crée des objets combinatoires, des vidéos, des spectacles et des événements, génétiquement modifiés par ce rapprochement - qui est finalement une dispersion. Faisant serpenter des récits de métaphores et de stéréotypes afin d’identifier sa représentation ou sa propre valeur symbolique, la démarche de l'artiste offre une certaine indication sur comment l’information est ténue, dans un moment où, paradoxalement elle est si abondante, gratuite et en flot continu".

NL
Adriana Lara's praktijk ontwricht de artistieke conventies die de circulatie van waarde (of verlangen) belichten en kanaliseren. Door het manipuleren van de formele en conceptuele materialen die de geconstrueerde lagen van betekenis en interpretatie vormen, genereren haar werken zichtbaar spanningen tussen het oppervlak en de vorm, en dit in een wereld waarin alles een fragment en een achtergrond is; uitgescheurd en gereproduceerd, gekopieerd en gemanipuleerd. Bestaande uit een verscheidenheid aan media, hanteert haar werk vervreemding als artistiek materiaal; letters, cijfers, geometrische vormen, acteurs, merken, populaire culturen en lopende samenwerkingen met andere kunstenaars, worden overlapt en bedekt als Lara haar kunstmatige objecten, video's, optredens en evenementen maakt; genetisch gemodificeerd door het samenbrengen — wat uiteindelijk het uit elkaar nemen is.
Door rondzwervende verhalen van metaforen en stereotypen om zichzelf te identificeren in termen van wat het representeert of zijn symbolische waarde, biedt de aanpak van de kunstenares een indicatie over hoe onbeduidend informatie is; daar waar het op dit moment, paradoxaal, zo overvloedig en gratis aanwezig is en constant blijft geven.With the support of: Vlaanderen verbeelding werkt, Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Commission Communautaire française, Gemeente Vorst / Commune de Forest, Embassy of Mexico in Brussels and Mexican Agency for International Development Cooperation
In coproduction with:
Copenhagen Art FestivalHET PRODUCT 1
HET PRODUCT 2
HET PRODUCT 3
HET PRODUCT 4
HET PRODUCT 5
HET PRODUCT 6
HET PRODUCT 7
HET PRODUCT 8
HET PRODUCT 9
HET PRODUCT 10
HET PRODUCT 11
HET PRODUCT 12
HET PRODUCT 13
HET PRODUCT 14
HET PRODUCT 15
HET PRODUCT 16
HET PRODUCT 17
HET PRODUCT 18
HET PRODUCT 19
HET PRODUCT 20
HET PRODUCT 21
HET PRODUCT 22
HET PRODUCT 23
HET PRODUCT 24
HET PRODUCT 25