Collective Gardens

20/06/2014 - 28/06/2014

Related Artists :
Augustas Serapinas

OPENING: 20.06.2014 — 7PM


Open daily from 2-6pm

By appointment at info@kmplt.be


Margherita Raso, Celine Drouin Laroche, Mo Franken, Astrid Bossuyt, KubistaBolve, Wera Imie Nazwisko, Amine El Gotaibi, Sven Dehens, Thomas Grødal, Freddy K, Augustas Serapinas


Curated by TEBEAC-students (KASK)


EN

In this Collective Gardens possibility we address the different reactions we have received on our shared Collective Gardens video. Because the content is hybrid, the answered propositions are hybrid as well. Some artists responded with an already realised work, other works were con- ceived through dialogues with the curators and to some artists we asked a specific question.

 

The artists, that are presented at this Collective Gardens manifestation, touch in their works upon different aspects of our shared concept. While one focuses on the political dimension of Hito Steyerl’s understanding of the concept occupation, the other addresses this in a more formalistic manner by exploring space through a cinematic gaze. Some played around with materials literally related to collective gardening. In other works, the notion of social, political and time-based spaces touching and interfering with each other is one of the primary concerns. Then again there are artists who rather deal with this (im)material twilight zone between spaces. A reference to an eternal mediated song is indeed quite different from a work who chooses to zoom in on the institutional infrastructure in which this exhibition space is embedded. Sure collective gardens can be full of growing healthy plants all neatly lined up next to each other. Or it can be looking like that crazy haircut of the teenage girl living next door. You never really know how things are going to turn out eventually.

 


FR

Collective Gardens est une compilation de différentes réactions artistiques faites par rapport à notre video Collective Gardens. Des réponses hybrides, suite au caractère hybride de l’idée. Certains artistes ont réagit part une oeuvre existante, d’autres se sont d’abord entretenus avec les curateurs. Parfois, une question spécifique à l’artiste, donna naissance à un travail tout neuf.

 

Les artistes présentés dans l’exposition Collective Gardens, représentent tous les aspects différents du concept. Les uns se sont fixés sur la dimension politique de l’interpretation d’Hito Steyerl ‘l’occupation’; les autres ont une approche plus formaliste: en explorant le regard filmique dans l’espace. Certains travaillent avec des materiaux qui sont litéralement relatés au jardinage collectif. Dautres travails ont comme souci primaire, l’interférence des espaces sociaux, politiques et définis dans le temps. Aprés, il ya aussi les artistes qui reflètent par leur travail, la zone vague (im)matérielle entre ces espaces. La réference à une chansion à mediation interminable est en effet différente, que le choix à se centrer sur les infrastructures institutionelles, au coeur de cette exposition. Il est clair qu’il existe des jardins aménagés collectivement qui regorgent de plantes parfaitement-joliement plantées. Ou ils peuvent ressembler à la coiffure foldingue de la voisine ado. Nul ne sait comment les choses aboutisseront.

 


NL

Collective Gardens kwam tot stand door een compilatie van de verschillende artistieke reacties die we ontvingen op onze Collective Gardens- video. Uit het hybride karakter van deze opzet vloeiden (soortgelijke) hybride antwoorden voort. Sommige kunstenaars reageerden met een al bestaand werk, anderen voelden de nood om eerst met de curatoren in dialoog te treden. Daarnaast kon ook een specifieke vraag, die aan de kunstenaar gesteld werd, tot de plotse ontkieming van nieuw werk leiden.

 

De kunstenaars die in de tentoonstelling Collective Gardens gepresenteerd worden, belichten allen verschillende aspecten van het concept. De ene kunstenaar focust zich op de politieke dimensie van Hito Steyerl’s interpretatie van het begrip ‘occupatie’, de andere benadert dit op een meer formalistische wijze: door het verkennen van de filmische blik in de ruimte. Sommigen gaan aan de slag met materialen die letterlijk gerelateerd zijn aan het collectieve tuinieren. In andere werken vormen de sociale, politieke en tijdsgebonden ruimtes, die elkaar raken en met elkaar interfereren, de primaire bekommernis. Tenslotte zijn er ook kunstenaars die in hun werk reflecteren over de (im)materiële schemerzone die zich tussen deze ruimten bevindt. De referentie aan een eindeloos gemedieerd lied is inderdaad verschillend dan ervoor kiezen in te zoomen op de institutionele infrastructuren waarbinnen deze tentoonstelling plaats vindt. Uiteraard zijn er collectief aangelegde tuinen die bulken van de gezonde, netjes-op-een-rij-geplaatste planten. Of ze kunnen eruit zien als die gekke haarsnit van het tienerbuurmeisje. Hoe de dingen uiteindelijk zullen uitdraaien, is nooit geweten.

 


In collaboration with TEBEAC (KASK). With the support of Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Gemeenschapscommissie and Gemeente Vorst.

Collective Gardens 01
Collective Gardens 02
Collective Gardens 03
Collective Gardens 04
Collective Gardens 05
Collective Gardens 06
Collective Gardens 07
Collective Gardens 08